Overslaan en naar de algemene inhoud

Op alle activiteiten van Blabla zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing.

  1. De aanvaarding van de facturen houdt de aanvaarding van de factuurvoorwaarden in.
  2. Het niet aanvaarden van de facturen naar inhoud of bedragen moet aangetekend worden meegedeeld binnen de acht dagen na factuurdatum.
  3. De facturen zijn te betalen binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de factuurdatum, tenzij een andere vervaldatum vermeld werd.
  4. Bij niet betaling binnen de gestelde termijn is er, van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling, een verwijlintrest van 10 % verschuldigd en dit vanaf de zestiende dag na de factuurdatum.
  5. Van zodra om het even welke procedure moet ingezet worden om de betaling te bekomen, kunnen de te leveren prestaties opgeschort worden en wordt het totaal van de facturen met 20% verhoogd, met een minimum van 50,00 Euro als schadebeding, onverminderd de gerechtelijke intresten en onkosten.
  6. De forfaitaire facturaties zullen de indexen van de consumptieprijzen volgen.
  7. Elke betwisting van de facturen en geschillen tussen de partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de vrederechter van het kanton Westerlo of van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.