Geweldloze communicatie

Een manier van denken, spreken en handelen die bijdraagt aan wederzijdse verbinding en samenwerking.

Visie en praktijk

Het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie heeft een wereld voor ogen waarin ieders behoeften ertoe doen, en waar conflicten vreedzaam opgelost worden. Geweldloze Communicatie toepassen in het dagelijkse leven heeft als doel ons vermogen om een diepgaander een wederkerig begrijpen van behoeften, te vergroten, wat een respectvolle dialoog en samenwerking zal bevorderen.

Als we een communicatieproces inzetten waar kwaliteiten als eerlijkheid en empathie versterkt worden, bouwen we op zo’n manier aan vertrouwen dat het kan leiden tot wederzijdse groei en ontwikkeling.

“Geweld is eender welk gebruik van dwang om mensen dingen te laten doen. Geweld is ook eender welk systeem dat mensen discrimineert en een belemmering vormt om mensen gelijkwaardige toegang te geven tot middelen en gerechtigheid.”     Marshall B. Rosenberg

 

Korte beschrijving van het proces en werkmodel dat GC aanbiedt

Waarneming

De eerste stap in het proces van Geweldloze Communicatie gaat over het onderscheid maken tussen waarnemingen en oordelen en interpretaties.

Waarnemen betekent dat we feiten, m.a.w. datgene wat we observeren/zien/horen/proeven, herinneren of denken,  beschrijven. Als we tijdens een gesprek  datgene wat echt gebeurt, gaan vermengen met hoe we daarop reageren, kan dat gemakkelijk tot misverstanden leiden. De andere persoon kan daardoor getriggerd worden en in de verdediging schieten of in de aanval gaan.

Als we observeren en een heldere beschrijving geven van datgene waarop we reageren, vergroten we de kans op een gemeenschappelijk speelveld voor de dialoog

Voorbeelden:

Evaluatie Waarneming
Hij klaagt altijd Hij zei “deze vergadering is niet efficiënt”
Hij is heel vrijgevig Hij gaf me een bloem

 

Gevoel

Ons bewust zijn van onze gevoelens en hun rol in communicatie  begrijpen, is de tweede stap in het Geweldloze Communicatie proces.

Onze gevoelens zijn signalen die van ons vragen om onze aandacht te focussen op wat we nodig hebben.

We voelen ons misschien rustig, blij of trots … wat ons komt vertellen dat we bv. een keuze die we maakten, willen vieren. Gevoelens als angst, teleurstelling en irritatie zijn een signaal om duidelijk te maken dat belangrijke behoeften onze aandacht vragen.

Sommige mensen maken een onderscheid tussen eerder “positieve” of eerder “negatieve” gevoelens.  Binnen Geweldloze Communicatie echter  zijn alle gevoelens gelijkwaardig, aangezien eender welk gevoel ons leidt naar een behoefte die onze aandacht vraagt.

Een woordenschat voor gevoelens kan bijdragen aan ons zelfbewustzijn, en luisteren naar onze gevoelens vergroot de kans op weten wat onze behoeften zijn en hoe ermee om te gaan/hoe ernaar te handelen.

 

Behoefte

In het hart van Geweldloze Communicatie gaat het om bewustzijn van waarden en behoeften die ons leven verrijken.

Behoeften worden gezien als een innerlijke energie die ons op elk moment tot handelen beweegt, al dan niet bewust of onbewust. Zij hebben de kwaliteit van mensen te verbinden. Het is via de behoeften dat we wederzijdse erkenning en begrip kunnen bereiken.

De meesten onder ons zijn opgevoed in culturen waar analytische en statische taal gebruikt wordt. Hoe efficiënt dit ook kan zijn, het zorgt er ook voor dat we de verbinding met onze behoeften kwijt geraken. Geweldloze Communicatie helpt onze vaardigheid te vergroten in het herkennen en uitdrukken van onze eigen behoeften, evenals af te stemmen op de behoeften van anderen.

Het is door de verschillende manieren waarop we proberen onze behoeften te vervullen dat we in conflict kunnen geraken. Wanneer onze behoeften begrepen worden, verkrijgen we een dieper begrip , wat de kans op creatieve oplossingen vergroot.

“Als we onze eigen behoeften niet waarderen, zullen anderen dat ook niet kunnen. ”   Marshall B. Rosenberg, Ph. D.

 

Verzoek

Het bewustzijn van behoeften brengt ons in een positie van eigen ‘vermogen/kracht’ . Als we vanuit deze plek willen handelen is het nodig ons bewust te zijn van concrete handelingen die leiden tot het vervullen van deze behoeften. Het is dus van wezenlijk belang dat we heldere verzoeken kunnen formuleren.

De focus in de vierde stap is het vergroten van samenwerking door helder te maken wat we willen dat wie doet en wanneer. Zonder deze helderheid, laten we het aan anderen over om te raden en in te vullen wat we nodig hebben, wat gemakkelijk tot misverstanden kan leiden.

Twee verzoeken die in een gesprek kunnen bijdragen aan verbinding, zijn om de andere persoon uit te nodigen om:

  • te reageren op wat je gezegd hebt
  • hen te vragen om te zeggen wat zij begrepen hebben van wat jij zei

Aangezien een verzoek betekent dat we open staan voor verschillende meningen of wensen, is het ook belangrijk om een onderscheid te maken tussen een verzoek en een eis, m.a.w. een ‘vraag’ die eerder vanuit een ‘eisende energie’ gesteld wordt en die de indruk kan geven dat de andere persoon geen keuze heeft.

 

Empathie en Eerlijkheid

Geweldloze Communicatie legt de nadruk op de waarde van eerlijk spreken en empathisch luisteren als basis voor een respectvolle interactie.

Door  in een situatie ‘je eerlijk spreken’ af te wisselen met ‘empathisch luisteren’ naar de ervaring van de ander, kunnen we een dusdanig contact opbouwen wat een essentiële basis vormt voor dialoog, vertrouwen, motivatie en samenwerking. De verheldering van onze verschillende behoeften is een vereiste bij het kunnen creëren van samenwerking en oplossingen, zelfs in de meest moeilijke conflicten.

 

Enkele terreinen waar Geweldloze Communicatie helpend kan zijn:

  • Jezelf en anderen begrijpen
  • Evalueren en feedback geven die bijdraagt aan groei
  • Moeilijke gesprekken hanteren
  • Bijdragen aan communicatie die verantwoordelijkheid en innerlijke motivatie vergroot
  • Ontwikkelen van de vaardigheid om conflicten te hanteren

“Helderheid over hoe communicatie op elk moment ons leven kan dienen, geeft hoop wanneer we een wereld in vrede willen. Wij, die deze brochure gecreëerd hebben, ervaren dat verbonden zijn met waarden en behoeften ons versterkt in het maken van goede keuzes en de relaties creëert waar we naar verlangen. We zijn enorm geïnspireerd door Geweldloze Communicatie –de combinatie van eenvoud en diepgang, visie en toepassing. We geloven in een dagdagelijkse empathische benadering om een beweging van welzijn en ontwikkeling te bewerkstelligen. We hopen dat deze inhoud ook voor jullie betekenisvol  en inspirerend kan zijn .”

Het Centrum voor Geweldloze Communicatie legt zich toe op het bereikbaar maken van het proces van Geweldloze Communicatie.  Het is een non-profit organisatie, in 1984 opgericht door Dr. Marshall Rosenberg.

Verspreid over de wereld kan je zowel locale netwerken en trainers vinden , als een schat aan ervaring die toont hoe GC mensen kan helpen om vanuit mededogen met elkaar te verbinden, bronnen te delen en conflicten op te lossen. (cnvc.org)

Start typing and press Enter to search